Privacybeleid i.v.m. de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is het voor een therapeut verplicht om een cliëntendossier (bewaartermijn 20 jaar na de laatst aangebrachte wijziging) te hanteren. Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de door mij uitgevoerde behandelingen. Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die, na jouw expliciete toestemming, zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen door zorgvuldig om te gaan met jouw persoonlijke en medische gegevens. Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot jouw dossier en heb ik een geheimhoudingsplicht.

De gegevens in jouw dossier kunnen eventueel ook voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

  • Informeren andere zorgverleners na jouw expliciete toestemming.
  • Gebruik bij waarneming door een andere therapeut dan ik.
  • Geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Gebruik voor de financiele administratie door een administrateur of mijzelf.

Wanneer ik om een andere reden dan hierboven vermeld, gebruik wil maken van jouw gegevens, zal ik je eerst informeren en hiervoor jouw expliciete toestemming vragen.

Zorgnota
Om de zorgnota te kunnen declareren bij jouw zorgverzekeraar, staan hierop de volgende gegevens vermeld:

  • Je naam, adres en woonplaats.
  • Je geboortedatum.
  • De datum van de behandeling
  • Behandeling: Acupunctuur 24104.
  • Tarief.

Rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van je ontvangen heb. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van deze gegevens (of een deel ervan) door mij of door een van mijn verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.

Mag ik jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze in te trekken.

NB:
Bij klachten over niet – correct gebruik van jouw persoonsgegevens kun je je wenden tot Autoriteit Persoonsgegevens.
Als je naar aanleiding van mijn Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met me op.

Contactgegevens:
Acupunctuur Geldermalsen Duindoornstraat 33, 4191 KS Geldermalsen
Copyright © 2022